کمپین برقگرفتگی

با وارد کردن شماره تلفن و کلیک کردن روی دکمه شرکت در کمپین مبلغ پنج هزار ریال (5000 ریال) توسط آلتون رای از سمت شما به تامین نور مدارس مناطق محروم کمک می‌ شود.

 با فالو کردن پیج آلتون رای مبلغ ده هزار ریال (10000 ریال) توسط آلتون رای از سمت شما به تامین نور مدارس مناطق محروم کمک می‌ شود