"(ضروری)" indicates required fields

هنگام خرید چراغ اولویت شما برای خرید کدام است ؟(ضروری)
در چراغ های آلتون رای از چه LED استفاده میشود و این برند متعلق به کجاست؟(ضروری)
چه تعداد از محصولات آلتون رای پس از تولید و قبل از ورود به بازار تست میشود ؟(ضروری)
آلتون رای به چه معناست ؟(ضروری)
محصولات آلتون رای چند سال گارانتی دارد ؟(ضروری)
اوقات فراغت خود را اکثرا با کدام موارد زیر پر میکنید(ضروری)
نام(ضروری)
تاریخ تولد
آدرس
وضعیت تأهل

آلتون رای ، تضمین یک عمر روشنی